Tipu 32 Moduli

MODULI TIPI 32 (USA)

TYPE 32 MODULES

Doppia presa USA U1 (69 * 36 mm)

Doppia presa USA U2 (69 * 36 mm)

Doppia presa USA (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR prise U4

20A TR prise U5

Receptacle duplex 15A U6

Receptacle duplex WR 15A U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Doppia presa USB 2.1 + 20A U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 usb, 4 portu U13

HDMI + FCA U14

HDMI+3 FCA U15